maandag 21 oktober 2013

Comparative Biolinguistics: An exploratory workshop


(2013) Barceló-Coblijn, L. Hominins through communication and language. Invited talk at the Comparative Biolinguistics: An exploratory workshop, Barcelona 28-29 November.

Un article sobre xarxes i llenguatge (paper on networks and language)


(2013) Barceló-Coblijn, L. El llenguatge com a sistema natural complex. Llengua, societat i comunicació (LSC), 11: 27-33.